Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Szkolenia dla nauczycieli

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

Efektywna komunikacja z rodzicem i uczniem

 • Komunikacja – założenia poprawnej komunikacji
 • Informacja zwrotna
 • Bariery komunikacyjne

wykład/warsztaty

6h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział:
– jak efektywnie komunikować się z rodzicem i uczniem

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

Praca z uczniem o nie specyficznych predyspozycjach intelektualnych

 • Specyfika  pracy z uczniem trudnym
 • Motywowanie  do nauki
 • Profilaktyka zachowań trudnych

wykład/warsztaty

6h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– jak pracować z uczniem o nie specyficznych  predyspozycjach intelektualnych

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

Doradztwo zawodowe dla uczniów

 • Diagnoza potrzeb zawodowych uczniów
 • Doradztwo w planowaniu kariery
 • Poradnictwo zawodowe

wykład/warsztaty

6h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– jak pomóc uczniowi w planowaniu kariery zawodowej

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

Budowanie autorytetu nauczyciela – dyscyplina w klasie

 1. Przyczyny zachowań uczniów naruszających dyscyplinę w klasie.
 2. Zabieganie braku dyscypliny w klasie.
 3. Portret nauczyciela budzącego respekt wśród uczniów.
 4. Skuteczna konfrontacja nauczyciela z przeszkadzającym uczniem.

wykład + warsztaty

6h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział:
– jak budować autorytet nauczyciela

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

Profilaktyka wypalenia zawodowego -radzenie sobie ze stresem

 • Przyczyny stresu w pracy nauczyciela.
 • Wpływ stresu na jakość pracy nauczyciela.
 • Autodiagnoza objawów wypalenia zawodowego.
 • Budowanie  motywacji wewnętrznej do pracy.
 • Trening relaksacyjny.

wykład + warsztaty

6h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– jak radzić sobie ze stresem

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

Jak porozumieć się z trudnym rodzicem?

 1. Charakterystyka trudnych rodziców.
 2. Najczęściej popełniane błędy w kontakcie z trudnym rodzicem.
 3. Rola prawidłowej komunikacji w budowaniu więzi na linii nauczyciel –rodzic.
 4. Techniki  radzenia sobie z krytyką oraz wywierania wpływu na trudnego rodzica.

wykład + warsztaty

6h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– jak porozumieć się z trudnym rodzicem

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

Motywowanie uczniów do nauki

 1. Mechanizmy powstawania motywacji.
 2. Zaspokajanie potrzeb ucznia kluczem do sukcesu dydaktycznego.
 3. Budowanie samooceny ucznia związanej z nauką szkolną.
 4. Konstruktywny feedback o postępach ucznia.

wykład + warsztaty

6h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział:
– jak motywować ucznia do nauki

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

Motywowanie uczniów do nauki poprzez zastosowanie metod aktywizujących.

 1. Motywacja wewnętrzna a motywacja zewnętrzna
 2. Poziom zapamiętywania informacji a wykorzystanie poszczególnych metod aktywizujących w pracy  z uczniem
 3. Definicja oraz kwalifikacja metod aktywizujących
 4. Metody i techniki aktywizujące w pracy z uczniem
 5. Na co zwrócić uwagę pracując z grupą
 6. Wykorzystanie  bazy internetowej w obszarze nowych metod aktywizujących
 7. Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy

wykład + warsztaty

5h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział:
– jak motywować uczniów do nauki poprzez zastosowanie metod aktywizujących

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

Techniki uczenia się i metody efektywnego zapamiętywania.

 1. Na czy polega proces uczenia się i zapamiętywania
 2. Nowoczesne techniki uczenia się i zapamiętywania
 3. Podniesienie kwalifikacji w zakresie zastosowania metod efektywnego uczenia się
 4. Wykorzystanie poznanych metod w praktyce szkolnej

wykład/warsztaty

6h

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

Motywacja u uczniów a wypalenie zawodowe wśród nauczycieli.

 1. Automotywacja – co to takiego i co ma wspólnego z motywowaniem uczniów
 2. Charakterystyka syndromu wypalenia zawodowego
 3. Profilaktyka wypalenia zawodowego oraz techniki zaradcze
 4. Techniki radzenia sobie ze stresem i obciążeniem emocjonalnym – trening umiejętności relaksacyjnych.

warsztaty

5h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– jak radzić sobie ze stresem i obciążeniem emocjonalnym

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny.

 1. Optymalizacja procesów uczenia się i osiągania sukcesów przez uczniów
 2. Diagnoza potrzeb uczniów – diagnoza słabych i mocnych stron ucznia
 3. Motywowanie uczniów do nauki
 4. Poszerzenie kompetencji nauczycieli w obszarze stosowania technik aktywizujących oraz nowych metod uczenia się
 5. Efektywna współpraca z rodzicami kluczem do sukcesu dziecka

wykład/warsztaty

6h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział:
– jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny.

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

Depresje wśród uczniów – rozpoznanie oraz umiejętność udzielenia wsparcia.

 1. Czym jest depresja – rodzaje depresji
 2. Jak rozpoznać ucznia z depresją – przyczyny
 3. Skuteczna pomoc – jak udzielać wsparcia by nie szkodzić
 4. Depresja a zachowania opozycyjno-buntownicze
 5. Konsekwencje zachorowań

wykład

3h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział:
– jak udzielać wsparcia uczniom by nie zaszkodzić

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

„Młody dorosły”

 1. Czym jest adolescencja
 2. Zaburzenia okresu adolescencji
 3. Profilaktyka zaburzeń okresu dorastania zaburzenia lękowe młodzieży – fobia szkolna, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia jedzenia i postrzegania siebie, zachowania opozycyjno-buntownicze

wykład

3h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
-jak stosować profilaktykę zaburzeń okresu dorastania oraz zaburzeń lękowych młodzieży

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

„Nowe pokolenie” czyli jak zrozumieć dzisiejszą młodzież.

 1. Wprowadzenie w tematykę
 2. Globalizacja i pokolenie „instant”
 3. Wartości pokolenia X i Y
 4. Nowe zagrożenia (cyber -przemoc, uzależnienia behawioralne, sexting)
 5. Jak dotrzeć do dzisiejszej młodzieży – rola komunikacji we współpracy z dzisiejszym uczniem

wykład

3h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– jak zrozumieć dzisiejszą młodzież

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – regulacje prawne
 2. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia z opinią i orzeczeniem
 3. Jak czytać opinie i orzeczenia z PPP
 4. Efektywna współpraca szkoły z poradnia psychologiczno – pedagogiczną
 5. Współpraca z rodzicami w kontekście pomocy psychologiczno – pedagogicznej

wykład/warsztaty

6h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział:
– jak organizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla ucznia z opinią i orzeczeniem

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

Budowanie efektywnej współpracy z rodzicami

 1. Budowanie pozytywnego kontaktu interpersonalnego z rodzicami
 2. Jak współpracować z rodzicami – „typy rodziców”
 3. Trudne sytuacje w kontaktach z rodzicami – jak sobie z nimi radzić
 4. Skuteczna motywacja rodziców do współpracy ze szkołą.

Wykład/warsztaty

6h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział:
– jak budować efektywną współpracę z rodzicami

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

Nauczyciel w roli trenera.

 1. Czym jest coaching
 2. Coaching jako umiejętność wspomagająca nauczyciela
 3. Wybrane techniki coachingowe
 4. Zastosowanie poznanych metod w pracy dydaktycznej
 5. Tuto ring – co to takiego i jak go wykorzystać.

wykład

3h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział:
– czym jest coaching

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

Innowacyjność nauczania z uwzględnieniem indywidualnych preferencji modalnych ucznia.

Zapoznanie z charakterystyką zachowania uczniów wykazujących wzrokowy, słuchowy, dotykowy oraz kinestetyczny typ preferencji modalnych. Zdobycie umiejętności diagnozowania u wychowanków wiodącego kanału odbioru informacji. Poszerzenie zakresu wiedzy związanej z innowacyjnością nauczania.

Wykład

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział:
– jak wdrażać Innowacyjność nauczania z uwzględnieniem indywidualnych preferencji modalnych ucznia

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

Niekorzystny wpływ nieakceptacji ze strony grupy na rozwój uczuciowy i społeczny dziecka w młodszym wieku szkolnym.

Tematyka szkolenia dotyczy analizy rozwoju społecznego oraz uczuć dzieci w okresie edukacji wczesnoszkolnej. Zostaną przedstawione problemy uczniów znajdujących się w testach socjometrycznych na poziomach: izolacji, bądź odrzucenia. Przedstawione zostaną propozycje zabaw integrujących grupę klasową. (Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu szkolenia o naukę wykonania badania socjometrycznego ukazującego specyfikę nieformalnej struktury grupy).

wykład/warsztaty

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– jak wpływa niekorzystny wpływ nieakceptacji ze strony grupy na rozwój uczuciowy i społeczny dziecka w młodszym wieku szkolnym.

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

Przekazywanie informacji zwrotnej jako jeden z warunków poprawnej komunikacji.

Treści obejmujące zakres szkolenia dotyczą podkreślenia prawidłowości w przekazywaniu informacji zwrotnej uczniom oraz rodzicom. Zostaną przekazane warunki, które powinny być spełnione w celu dokonania prawidłowej relacji na drodze nauczyciel – uczeń – rodzic. Podjęte zostaną ćwiczenia praktyczne mające na celu usprawnienie oraz naukę formułowania prawidłowych komunikatów.

Warsztaty

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– jak poprawnie przekazywać informację zwrotną, jako jeden z warunków poprawnej komunikacji

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

„Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej”

 1. Formy nadzoru pedagogicznego w świetle rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 
 2. Cele oraz zasady organizacji ewaluacji zewnętrznej.
 3. Organizacja i przebieg ewaluacji zewnętrznej.
 4. Narzędzia ewaluacji i sposób ich wykorzystania.
 5. Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej.
 6. Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej i ewaluacji wewnętrznej do rozwoju szkoły oraz bieżącego planowania pracy.

wykład/warsztaty

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– jak poprawnie przygotować szkołę do ewaluacji zewnętrznej

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

„Obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczyciela”

 1. Obowiązki wynikające z treści prawa oświatowego i okołooświatowego.
 2. Nauczyciel korzystający z przywilejów funkcjonariusza publicznego; większa ochrona i większa odpowiedzialność.
 3. Odpowiedzialność cywilna nauczyciela za bezpieczeństwo powierzonych pod opiekę uczniów.
 4. Odpowiedzialność porządkowa nauczyciela i jej konsekwencje.
 5. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela.
 6. Odpowiedzialność karna i jej konsekwencje.
 7. Pojęcie przestępstwa popełnionego umyślnie.
 8. Pojęcie i zastosowanie instytucji zatarcia kary lub skazania.
 9. Odpowiedzialność karna i jej konsekwencje.

Warsztaty

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– jak wyglądają  obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczyciela

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

„Najnowsze zmiany w prawie oświatowym, w tym zmiany w dokumentacji szkolnej”

 1. Omówienie nowych zapisów prawa w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy.
 2. Zmiany w ocenianiu, klasyfikowaniu, promowaniu oraz przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych.
 3. Zmiany w nadzorze pedagogicznym.
 4. Nowe zadania rady pedagogicznej – wzory uchwał.
 5. Wzory innych dokumentów oraz poprawność zapisów.
 6. Co zmieniamy w statucie; nowe zapisy, przykłady.
 7. Inne zmiany prawa oświatowego i około światowego.

wykład/warsztaty

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– pozna najnowsze zmiany w prawie oświatowym, w tym zmiany w dokumentacji szkolnej

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

„Ochrona danych osobowych w szkole - przedszkolu”

 1. Ochrona danych osobowych w polskim prawie.
 2. Zasady ochrony prywatności i danych osobowych:
  a) prywatność jako dobro osobiste,
  b) ochrona wizerunku,
  c) ochrona danych osobowych jako narzędzie ochrony prywatności.
 3. Obowiązki i procedury szkoły związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. Udostępnianie i ochrona danych osobowych.
 5. Dyrektor szkoły – placówki administratorem danych; jego obowiązki.
 6. Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) i jego nowe zadania.
 7. Nowe obowiązki nauczyciela i administracji szkoły.
 8. Dokumentacja szkoły i nauczyciela dot. ochrony danych osobowych.

Wykłady/Warsztaty

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– na czym polega ochrona danych osobowych w szkole – przedszkolu

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

„Jak poprawnie tworzyć wewnątrzszkolną dokumentację?”

 1. Jak nowelizować statut szkoły; zapisy wynikające ze zmiany prawa w latach  2014 – 2015.
 2. Procedury i wzory dokumentów związanych z ocenianiem uczniów – dokumentacja egzaminów: klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego.
 3. Jak zbudować przedmiotowe zasady oceniania?
 4. Jak poprawnie prowadzić wewnątrzszkolną dokumentację awansu zawodowego nauczycieli?
 5. Obowiązująca dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych.
 6. Regulaminy wewnątrzszkolne; struktura, sposób wprowadzenia w życie.
 7. Dokumentacja związana z bezpieczeństwem ucznia; procedury, wzory.
 8. Wzory dokumentacji pracy rady pedagogicznej oraz rady rodziców.

wykład/warsztaty

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– jak  poprawnie tworzyć wewnątrzszkolną dokumentację

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

„Jak poprawnie prowadzić dokumentację kadrową w oświacie.”

 1. Zakres spraw pracowniczych wynikających z przepisów prawa pracy.
 2. Wzory poprawnego prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.
 3. Wymogi prawne dotyczące prowadzenia teczki akt osobowych.
 4. Dokumentacja płacowa nauczyciela; zasady naliczania wynagrodzenia.
 5. Obowiązująca dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych.
 6. Dokumentacja z zakresu bhp.
 7. Świadectwo pracy i jego treść.

Wykłady/Warsztaty

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– jak poprawnie prowadzić dokumentację kadrową w oświacie

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

„Bezpieczeństwo ucznia w szkole - normy, procedury”

 1. Podstawowe regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa higieny w szkołach; prawo stanowione i prawo wewnątrzszkolne.
 2. Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych, w tym wychowania fizycznego, zawodów sportowych oraz form krajoznawstwa i turystyki szkolnej;
 3. Odpowiedzialność szkoły w zakresie przetwarzania danych osobowych uczniów.
 4. Rola dyżurów nauczycielskich w zapewnieniu bezpiecznego pobytu ucznia w szkole.
 5. Zadania nauczyciela i dyrektora szkoły w przypadku zaistnienia wypadku z udziałem ucznia.
 6. Procedury wewnątrzszkolne i dokumentacja regulująca zadania szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.
 7. Odpowiedzialność prawna nauczyciela oraz sankcje grożące za uchybienia.

wykład/warsztaty

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– na czym polega bezpieczeństwo ucznia w szkole – normy, procedury

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

„Aspekty prawne pracy szkoły i nauczyciela”

 1. Charakterystyka struktury polskiego systemu oświaty w świetle obowiązujących przepisów;
 2. Organizacja pracy szkoły w świetle prawa;
 3. Prawa oraz obowiązki ucznia i rodzica;
  a) Obowiązek współpracy nauczyciela z rodzicami uczniów;
 4. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczyciela.
  a) odpowiedzialność cywilna;
  b) odpowiedzialność porządkowa; ·
  c) odpowiedzialność dyscyplinarna;
  d) odpowiedzialność karna;
  e) odpowiedzialność materialna;
 5. Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych;
 6. Cele oraz funkcje wewnętrznego i zewnętrznego nadzoru pedagogicznego

Wykłady/Warsztaty

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– jakie są prawa, obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczyciela

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

„Rola rodziców w działalności edukacyjnej szkoły”

 1. Po co szkole rodzice?  Po co szkoła rodzicom?
 2. Co rodzicom utrudnia kontakty z nauczycielami?
 3. Co nauczycielom utrudnia kontakty z rodzicami?
 4. Prawa i obowiązki rodziców w relacjach ze szkołą.
 5. Obowiązki nauczycieli wobec rodziców.
 6. Rodzice ważnym podmiotem opiniodawczym.
 7. Rada rodziców w szkole – zadania i kompetencje

wykład/warsztaty

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– na czym polega rola rodziców w działalności edukacyjnej szkoły

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

„Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej do rozwoju szkoły”

 1. Podstawowe pojęcia oraz kompetencje szkoły związane z wykorzystaniem raportu.
 2. Analiza danych jakościowych i ilościowych – tworzenie wniosków do pracy.
 3. Planowanie i realizacja działań na rzecz rozwoju szkoły.
 4. Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora i jej związki z wynikami ewaluacji zewnętrznej.
 5. Monitorowanie działań doskonalących procesy edukacyjne.
 6. Organizacja współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów w wykorzystaniu ewaluacji zewnętrznej

Wykłady/Warsztaty

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– jak wykorzystać wyniki ewaluacji zewnętrznej do rozwoju szkoły

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

„Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej”

 1. Formy nadzoru pedagogicznego w świetle rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 2. Cele oraz zasady organizacji ewaluacji zewnętrznej.
 3. Organizacja i przebieg ewaluacji zewnętrznej.
 4. Narzędzia ewaluacji i sposób ich wykorzystania.
 5. Przygotowanie szkoły do ewaluacji zewnętrznej.
 6. Wykorzystanie wyników ewaluacji zewnętrznej i ewaluacji wewnętrznej do rozwoju szkoły oraz bieżącego planowania pracy.

wykład/warsztaty

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– jak przygotować szkołę do ewaluacji zewnętrznej

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

„Obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczyciela”

 1. Obowiązki wynikające z treści prawa oświatowego i około oświatowego.  
 2. Nauczyciel korzystający z przywilejów funkcjonariusza publicznego; większa ochrona i większa odpowiedzialność.
 3. Odpowiedzialność cywilna nauczyciela za bezpieczeństwo powierzonych pod opiekę uczniów.
 4. Odpowiedzialność porządkowa nauczyciela i jej konsekwencje.
 5. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela.
 6. Odpowiedzialność karna i jej konsekwencje.
 7. Pojęcie przestępstwa popełnionego umyślnie.
 8. Pojęcie i zastosowanie instytucji zatarcia kary lub skazania.
 9. Odpowiedzialność karna i jej konsekwencje.

Wykłady/Warsztaty

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– na czym polegają obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczyciela

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

„Najnowsze zmiany w prawie oświatowym, w tym zmiany w dokumentacji szkolnej”

 1. Omówienie nowych zapisów prawa w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy.
 2. Zmiany w ocenianiu, klasyfikowaniu, promowaniu oraz przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych.
 3. Zmiany w nadzorze pedagogicznym.
 4. Nowe zadania rady pedagogicznej – wzory uchwał.
 5. Wzory innych dokumentów oraz poprawność zapisów.
 6. Co zmieniamy w statucie; nowe zapisy, przykłady.
 7. Inne zmiany prawa oświatowego i około oświatowego.

wykład/warsztaty

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– na czym polegają najnowsze zmiany w prawie oświatowym, w tym zmiany w dokumentacji szkolnej

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

„Ochrona danych osobowych w szkole - przedszkolu”

 1. Ochrona danych osobowych w polskim prawie.
 2. Zasady ochrony prywatności i danych osobowych:
  a) prywatność jako dobro osobiste,
  b) ochrona wizerunku,
  c) ochrona danych osobowych jako narzędzie ochrony prywatności.
 3. Obowiązki i procedury szkoły związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. Udostępnianie i ochrona danych osobowych.
 5. Dyrektor szkoły – placówki administratorem danych; jego obowiązki.
 6. Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) i jego nowe zadania.
 7. Nowe obowiązki nauczyciela i administracji szkoły.
 8. Dokumentacja szkoły i nauczyciela dot. ochrony danych osobowych

Wykłady/Warsztaty

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
-na czym polega ochrona danych osobowych w szkole – przedszkolu

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

„Jak poprawnie prowadzić dokumentację kadrową w oświacie.”

 1. Zakres spraw pracowniczych wynikających z przepisów prawa pracy.
 2. Wzory poprawnego prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.
 3. Wymogi prawne dotyczące prowadzenia teczki akt osobowych.
 4. Dokumentacja płacowa nauczyciela; zasady naliczania wynagrodzenia.
 5. Obowiązująca dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych.
 6. Dokumentacja z zakresu bhp.
 7. Świadectwo pracy i jego treść.

wykład/warsztaty

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– Jak poprawnie prowadzić dokumentację kadrową w oświacie

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

„Bezpieczeństwo ucznia w szkole - normy, procedury”

 1. Podstawowe regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny w szkołach; prawo stanowione i prawo wewnątrzszkolne.
 2. Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych, w tym wychowania fizycznego, zawodów sportowych oraz form krajoznawstwa i turystyki szkolnej;
 3. Odpowiedzialność szkoły w zakresie przetwarzania danych osobowych uczniów.
 4. Rola dyżurów nauczycielskich w zapewnieniu bezpiecznego pobytu ucznia w szkole.
 5. Zadania nauczyciela i dyrektora szkoły w przypadku zaistnienia wypadku z udziałem ucznia.
 6. Procedury wewnątrzszkolne i dokumentacja regulująca zadania szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.
 7. Odpowiedzialność prawna nauczyciela oraz sankcje grożące za uchybienia.

Wykłady/Warsztaty

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– na czym polega bezpieczeństwo ucznia w szkole – normy, procedury

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

„Aspekty prawne pracy szkoły i nauczyciela”

 1. Charakterystyka struktury polskiego systemu oświaty w świetle obowiązujących przepisów;   
 2. Organizacja pracy szkoły w świetle prawa;
 3. Prawa oraz obowiązki ucznia i rodzica;
  a) Obowiązek współpracy nauczyciela z rodzicami uczniów;
 4. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczyciela.
  a) odpowiedzialność cywilna;
  b) odpowiedzialność porządkowa;
  c) odpowiedzialność dyscyplinarna;
  d) odpowiedzialność karna;
  e) odpowiedzialność materialna;
 5. Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych;
 6. Cele oraz funkcje wewnętrznego i zewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

wykład/warsztaty

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– na czym polegają aspekty prawne pracy szkoły i nauczyciela

Temat szkolenia

Treść

Forma:

Czas trwania:

„Rola rodziców w działalności edukacyjnej szkoły”

 1. Po co szkole rodzice?  Po co szkoła rodzicom?
 2. Co rodzicom utrudnia kontakty z nauczycielami?
 3. Co nauczycielom utrudnia kontakty z rodzicami?
 4. Prawa i obowiązki rodziców w relacjach ze szkołą.
 5. Obowiązki nauczycieli wobec rodziców.
 6. Rodzice ważnym podmiotem opiniodawczym.
 7. Rada rodziców w szkole – zadania i kompetencje

Wykłady/Warsztaty

4h

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział: 
– na czym polega rola rodziców w działalności edukacyjnej szkoły